O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W TARNOBRZEGU Na podstawie art 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu z siedzibą ul. M. Kopernika 18, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować listownie na adres Administratora danych osobowych, za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 158228975.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub listownie: Przemysław Rękas, tel, 158181510, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych,

- realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora danych osobowych w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów,

- w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W przypadku danych osobowych uczniów jest to przede wszystkim realizacja wynikających z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniom bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych lub pracowników na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO lub art. 9 ust 2 lit. b oraz lit. g RODO, czyli przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w celu niezbędnym do wykonania obowiązków lub uprawnień wobec Administratora danych osobowych lub osoby, której dane dotyczą oraz związanych z ważnym interesem publicznym.

Przepisy prawa znajdują się przede wszystkim w:

- ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

- ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,

- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

- ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz aktach wykonawczych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora danych osobowych w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz pracowników może stanowić zgoda, tj. art. 6  ust. 1 lit. a RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania wizerunku uczniów.

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzanie danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

- pracownicy Administratora danych osobowych oraz inne podmioty lub osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych,

- organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, oraz inne podmioty w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej - ZUS, PFRON).

- inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Administratorem danych osobowych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych, BHP).

5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcji Kancelaryjnej i Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt).

6. Informacje o prawach osób, które dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

- prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

- prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą Administratorowi danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Administrator Danych Osobowych

Zespół  Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Dariusza Chorzępę

(C) 2007 - 2020 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies