Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

Fundacja tu Jestem w Tarnobrzegu

„Marzanna - zimowa panna VI”

       

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

I. Organizatorem konkursu są Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu oraz Fundacja tu Jestem w Tarnobrzegu

II. Cele konkursu:
• kultywowanie tradycji ludowych związanych z Pierwszym Dniem Wiosny
• zapoznanie z ludowym obrzędem pożegnania zimy i nadejścia wiosny
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni
• pogłębianie umiejętności plastycznych

III. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kukły Marzanny symbolizującej odchodzącą zimę i nawiązującej do tradycji ludowych
Marzannę można wykonać dowolną techniką w formie przestrzennej lub płaskiej

IV. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół specjalnych, SOSW, klas integracyjnych, WTZ, OREW i DPS

W konkursie mogą brać udział zarówno osoby indywidualne, jak i grupy liczące maksymalnie 3 osoby w następujących kategoriach wiekowych:

1. przedszkole, uczestnicy zajęć wczesnego wspomagania,
2. klasy I -III
3. klasy IV -VIII
4. klasy ponadpodstawowe (SPdP)
5. osoby dorosłe

 

V. Kryteria oceny
Komisja ocenia:

• samodzielność wykonania
• różnorodność zastosowanych materiałów
• walory estetyczne
• nawiązanie do tradycji
• kreatywność i oryginalność

 

VI Założenia organizacyjne
1. Prace na konkurs należy dostarczyć do 11 marca 2020 r. do siedziby ZSS w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 18 (nowa lokalizacja naszej szkoły!!!)
2. Każda praca powinna posiadać kartę zgłoszenia według wzoru
3. Oceny prac dokona profesjonalne jury
4. Jury przyzna po 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej
5. Jury zastrzega sobie możliwość przyznawania wyróżnień
6. Wszyscy laureaci konkursu o werdykcie jury zostaną powiadomieni telefonicznie
7. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe
8. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne
9. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 20 marca 2020 r. o godz.10.30
10. Laureaci są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody oraz złożenie deklaracji potwierdzającej odbiór nagrody (nie wysyłamy nagród)
11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora i Partnerów oraz w publikacjach przez nich wydawanych.
12. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu
13. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod nr tel.: 15 822 89 75

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Osoby odpowiedzialne:
-mgr Elżbieta Gorczyca
-mgr Izabela Chmielowiec

(C) 2007 - 2020 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies