Drodzy Rodzice!

Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu – WWRD  zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach terapeutycznych. Oferujemy: terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, w zakresie integracji sensorycznej (SI), rehabilitacji ruchowej) w wymiarze do 2 godzin w tygodniu.
Zajęcia są realizowane w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem.
Nasza oferta skierowana jest do rodziców dzieci w wieku od 0 miesiąca życia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole z zaburzeniami rozwojowymi (tj. urodzone przedwcześnie, o nieharmonijnym rozwoju i opóźnionym rozwoju psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa i innymi zespołami / chorobami genetycznymi, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, z zaburzonym rozwojem mowy, niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących, słabo widzących, z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi ograniczeniami ruchowymi, z nadpobudliwością psychoruchową, nadmierną lękliwością, agresją                                 i innymi).
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii małego dziecka.
Nasz zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • udzielanie wskazówek, instruktażu postępowania z dzieckiem w warunkach domowych, psychoedukację,
  • udzielanie wsparcia emocjonalnego w sytuacjach kryzysowych
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy terapeutycznej,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Prosimy o udostępnienie powyższej informacji Waszym znajomym.
Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji pod numerem telefonu 15 822 89 75

(C) 2007 - 2022 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies