Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

ogłaszają IV konkurs plastyczny "Marzanna - zimowa panna"

 

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 I. Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

II. Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji ludowych związanych z Pierwszym Dniem Wiosny
 • zapoznanie z ludowym obrzędem pożegnania zimy i nadejścia wiosny
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni
 • pogłębianie umiejętności plastycznych

III. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kukły Marzanny symbolizującej odchodzącą zimę i nawiązującej do tradycji ludowych

Marzannę można wykonać dowolną techniką w formie przestrzennej lub płaskiej

IV. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół specjalnych, SOSW, klas integracyjnych, WTZ, OREW i DPS

W konkursie mogą brać udział zarówno osoby indywidualne, jak i grupy liczące maksymalnie 3 osoby w następujących kategoriach wiekowych:

 1. klasy I -III
 2. klasy IV -VII
 3. klasy gimnazjalne
 4. klasy ponadgimnazjalne (SPdP)
 5. osoby dorosłe

Z każdej placówki nadesłać można maksymalnie 2 prace w poszczególnych kategoriach wiekowych

V. Kryteria oceny

Komisja ocenia:

 • samodzielność wykonania
 • różnorodność zastosowanych materiałów
 • walory estetyczne
 • nawiązanie do tradycji
 • kreatywność i oryginalność

VI. Założenia organizacyjne

 1. Prace na konkurs należy dostarczyć do 9 marca 2018 r. do siedziby ZSS w Tarnobrzegu, ul. M. Dąbrowskiej 10a
 2. Każda praca powinna posiadać kartę zgłoszenia według wzoru
 3. Oceny prac dokona profesjonalne jury
 4. Jury przyzna po 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej
 5. Jury zastrzega sobie możliwość przyznawania wyróżnień
 6. Wszyscy laureaci konkursu o werdykcie jury zostaną powiadomieni telefonicznie
 7. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe
 8. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne
 9. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 21 marca 2018 r. o godz.1200
 10. Laureaci są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody oraz złożenie deklaracji potwierdzającej odbiór nagrody (nie wysyłamy nagród)
 11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art.. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych
 12. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu
 13. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod nr tel.: 15 822 89 75

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Osoby odpowiedzialne:

mgr Elżbieta Gorczyca

mgr Izabela Chmielowiec

 


 

Karta zgłoszenia  -  konkurs plastyczny

MARZANNA – ZIMOWA PANNA

Imię i nazwisko:  ………………………………………

Kategoria: ……….

Adres placówki: …………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna: ………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach promocji konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).

………..……………………….

(podpis opiekuna)

 


 

(C) 2007 - 2019 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies