Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911) §34 ust. 1, §34 ust. 9 i §34 ust. 10) dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzega publikuje sprawozdanie finansowe za rok 2018.

 

SPRAWOZDANIE  (po kliknięciu nastąpi przekierowanie)

 

 

 

 
(C) 2007 - 2019 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies