Klauzula informacyjna Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

1) administratorem zbieranych danych osobowych uczniów i pracowników jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Dąbrowskiej 10a, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczniów, pracowników oraz byłych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Mariusz Michalak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku szkolnego zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c) i d) RODO oraz odpowiednimi przepisami; dane osobowe pracowników będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. b) RODO oraz odpowiednimi przepisami

4) odbiorcami danych o uczniach są nauczyciele i inni pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami oraz firmy zewnętrze, m.in.Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, Urząd Miasta Tarnobrzeg, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Vulcan, których usługi są niezbędne do realizacji celu z zachowaniem art. 28 RODO; odbiorcami danych osobowych pracowników jest administrator i pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami oraz firmy zewnętrze, których usługi są niezbędne do realizacji celu z zachowaniem art. 28 RODO

5) dane osobowe nie są przekazywane poza Unię Europejską,

6) zebrane dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Zespole Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu,

7) osoby, których dane osobowe przetwarza administrator oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów mają prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych uczniów przez rodziców/prawnych opiekunów jest niezbędne do wypełnienia obowiązku szkolnego; podanie danych osobowych przez pracowników jest niezbędne do zawarcia stosunku pracy; nie podanie danych osobowych może skutkować odpowiednio nie przyjęciem do szkoły lub skreśleniem z listy uczniów, a w przypadku kandydatów na pracowników i pracowników niepodanie danych osobowych może skutkować nie podpisaniem umowy o stosunku pracy lub jej zerwaniem

9) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 
(C) 2007 - 2019 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies